Концепція виховної роботи в училищі

Виховна робота в 2018-2019 навчальному році спланована на основі положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Заходів щодо реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.16 р. № 2.1/10-1828

 Аналіз позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу і класних керівників за минулий навчальний рік

 Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої виховної роботи педагогічного колективу навчального закладу.

У 2017-2018 навчальному році виховна діяльність училища була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства, Державної цільової соціальної програми «Молодь України».

Виховна система училища – це складна психолого–педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну діяльність.

Основною метою виховної діяльності нашого колективу є формування в учнів системи цінностей і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя. На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямках, протягом року ми приймали участь і виборювали призові місця в міських, обласних  конкурсах.

На початку навчального року психологічною службою, класними керівниками був проведений аналіз нового контингенту учнів за допомогою діагностичних мінімумів, поглибленого психолого-діагностичного обстеження учнів з девіантною поведінкою, суїцидального ризику, учнів з низьким рівнем адаптації, обстеження умов проживання. Результати були обговорені на психолого-педагогічному консиліумі, педраді, класним керівникам та майстрам в/н підготовлені та роздані рекомендації.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб кожен учень міг:

— оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;

— розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;

— поповнити знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;

— розвивати власні здібності, приймати самостійні рішення;

— навчитися радіти пізнанню, любити й поважати обрану професію;

— розвивати свій емоційний інтелект;

— отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку.

З метою проведення цілісної державної молодіжної політики, спрямованої на створення умов для самореалізації, організації змістовного відпочинку та забезпечення зайнятості учнів у позаурочний час в училищі працювали 9 гуртків. У роботі гуртків та інших позакласних заходах були задіяні близько 500 учнів навчального закладу. Проводились тематичні вечори відпочинку та концерти художньої самодіяльності.

Для формування в учнів основ загальнолюдської моралі, відродження національної культури, шанобливого ставлення до історії держави, народу, формування соціальної, правової та національної самосвідомості в училищі проводились заходи, присвячені національним та державним святам, тематичні виховні години, заходи до тижня права, толерантності, до дня української мови та писемності, дня Соборності України; дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій; до святкування річниці з дня заснування Херсонської області, до дня Перемоги над фашизмом Європі 1939-1945рр., акція «Милосердя» з соціальної допомоги людям похилого віку, ветеранам Другої світової війни; зустрічі з учасниками АТО, волонтерська допомога воїнам на  сході України.

У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвіллєвої діяльності дали позитивні результати.

Педагоги училища працюють над формуванням екологічної культури учнів. У нашому навчальному закладі проведена соціально-екологічна акція «Я хочу жити в чистому місті (селі)». Мета акції: не просто прибрати зелені зони від сміття, а змінити ставлення українських громадян до життєвого простору та прищепити в суспільній свідомості потребу не смітити і піклуватися про довкілля.

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення  повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих  ситуаціях,  профілактика шкідливих  звичок. З пропаганди здорового способу життя з учнями проводилися: бесіди, лекції, зустрічі-бесіди з наркологом, рейди у гуртожитку.

Суттєву роль у здійсненні системи роботи училища з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, складовою якої є правовиховна робота училища, спрямована на попередження правопорушень та виховання правової культури учнівської молоді, організація змістовного дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада  профілактики правопорушень, психолого-педагогічний консиліум, робота з батьківською радою училища. Проблемним залишається питання  пропусків учнями занять без поважних причин. З метою попередження та припинення таких випадків були розроблені додаткові заходи з укріплення навчальної дисципліни, ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять учнями, аналізується всі прогули.

Системний підхід до цього виду діяльності має такі напрями: здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять; проводиться ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку та поведінки; учні навчального закладу мають постійні або тимчасові доручення в групах; учнівська молодь охоплена заняттями в спортивних секціях та гуртках; учнів з девіантною поведінкою ставлять на внутрішньо-училищний облік. З метою правового забезпечення превентивної діяльності в училищі була проведена учнівська конференція; відео-лекторій; день консультування; анкетування. З питань запобігання і протидії насильству серед молоді та у сім’ях проведені виховні заходи в рамках соціальної акції «16 днів проти насильства»: виховна година, правове забезпечення профілактики насильства над дітьми, анкетування, день консультування учасників виховного процесу з питань правового захисту та психологічної допомоги, відвідали міський тематичний захід.

Значне місце у виховній діяльності училища займає організація  діяльності органів  учнівського самоврядування та взаємодія з ними  педагогічного колективу. Залучення учнів до спільної роботи в навчально-виховному процесі сприяє активізації їх громадської  діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. Учнівська рада приймала участь в організації всіх заходів щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя. Члени ради випускали листівки, плакати, бюлетені, стіннівки, організовували чергування у навчальному корпусі та прибирання території. В училищі діє волонтерський загін, який бере участь у міських акціях, опікується ветеранами ВВВ.

Щорічно у навчальному закладі проводиться робота з соціального захисту учнів пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Учні, які мають статус, знаходяться на повному або неповному (під опікою, мешкають у прийомній сім’ї) державному утриманні, отримують всі виплати, передбачені чинним законодавством.

Виховна робота нашого училища передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство духовно багатою, працьовитою, конкурентоспроможною, толерантною особистістю.

Аналіз виховної діяльності Новокаховського вищого професійного училища за 2017-2018 навчальний рік показав, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом, в основному, досягнута.

Мета виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік:  продовжувати роботу з формування нового українця, який діє на основі національних та європейських цінностей:

 • повага до національних символів (Герба, прапора, Гімну України);
 • участь у громадсько-політичному житті країни;
 • повага до прав людини;
 • верховенство права;
 • толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
 • рівність всіх перед законом;
 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Основні завдання:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як захисника Вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 2 3 4 5
1 Вивчення особових справ першокурсників.

Виявлення учнів «групи ризику», сиріт, учнів з малозабезпечених та багатодітних сімей та інших пільгових категорій

серпень

вересень

заст. директора

з НВР,

соц.педагог,

пр. психолог

 
2 Організація та проведення святкових  заходів до:

—      Дня знань

—      Дня фізичної культури та спорту

—      Дня працівників освіти

—      Дня захисників України

—      Дню студента

—      Дню Збройних сил України

—      Дню 8-го Березня

—      Дню Великої Перемоги над фашизмом у Європі

 

 

03.09.18

27.09.18

05.10.18

12.10.18

16.11.18

06.12.18

07.03.19

08.05.19

заст. директора

з НВР

 
3 Ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку училища та гуртожитку, з обов’язками учнів вересень керівники груп,

вихователь

гуртожитку

 
4 Організація та проведення екскурсій з учнями:

— на підприємства міста

— до картинної галереї

— до музеїв міста

— міських бібліотек

вересень

упродовж року

майстри в/н,

кл. керівники, вихователі гуртожитків

 
5 Проведення виборів і затвердження органів самоврядування в групах, училищі та гуртожитку вересень заст. директора

з НВР,

керівники груп, вихователі гуртожитків

 
6 Затвердження планів роботи на навчальний рік:

— соціального педагога

— психолога

— вихователів гуртожитків

— керівника МО кл. керівників

— класних керівників

вересень заст. директора

з НВР

 

 

1 2 3 4 5
7 Залучення учнів до гуртків та спортивних секцій училища вересень

жовтень

Керівники груп, керівник

фіз. виховання

 
8 Проведення роботи з учнями по благоустрою училища та міста упродовж року керівники груп  
9 Затвердження плану проведення відкритих годин спілкування з учнями класних керівників вересень керівник МО

кл. керівників

 
10 Затвердження розкладу роботи гуртків та спортивних секцій вересень заст. директора

з НВР

 
11 Організація і проведення годин спілкування з учнями щочетверга кл. керівники  
12 Заведення і затвердження документації щодо індивідуально-профілактичної роботи з учнями:

—   щоденників індивідуальної роботи із неповнолітніми облікової категорії

—      впорядкування особових справ на учнів «групи ризику»

жовтень соц. педагог  
13 Перевірка рівня організації навчально- виховної роботи в групах:

— ІII, IV курсів

— I курсу

— II курсу

 

 

листопад

березень

квітень

заст. директора

з НВР

 
14 Зустрічі учнів з відомими людьми міста та області упродовж

року

заст. директора

з НВР

 
15 Організація та проведення конкурсів професійної майстерності упродовж

року

заст. директора

з НВР

 
16 Участь в обласному огляді художньої творчості учнів ПТНЗ квітень заст. директора

з НВР

 
17 Проведення новорічного свята  для учнів грудень заст. директора

з НВР

 
18 Участь у міських громадських заходах упродовж

року

заст. директора

з НВР

 
19 Організація і проведення свята «Випуск-2019» червень заст. директора

З НВР

 

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
        1 Створення ради профілактики та затвердження плану її роботи вересень заст. директора з НВР  
2 Створення наркопосту училища та затвердження плану його роботи вересень заст. директора з НВР  
3 Погодження списку учнів «групи ризику» з відділом у справах неповнолітніх і постановки їх на облік училища вересень,

жовтень

соц. педагог, психолог  
4 Створення пункту правової освіти учнів вересень заст. директора з НВР  
5 Створення ради профілактики в кожній учнівській групі вересень кл. керівники  
6 Провести місячник правових знань учнів за участі працівників правоохоронних органів листопад заст. директора з НВР  
 

7

Проводити збори учнів (із запрошенням гостей-представників медичних, громадських та благодійних організацій, батьків) з питань профілактики правопорушень у гуртожитку упродовж року заст. директора з НВР  
8 Проводити зустрічі учнів з представниками медичних та правоохоронних органів з питань профілактики наркозалежності, СНІДу серед учнівської молоді навчального закладу упродовж року заст. директора з НВР  
9 Учням 1 курсу продемонструвати відеофільми з профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, СНІДу 1 семестр голова МО

кл. керівників,

кл. керівники

 

 

10 У навчальному закладі, у гуртожитках оновити стенди «Зупини булінг» 2 семестр голова МО

кл. керівників,

заст. директора з НВР

 
11 Демонстрація і обговорення відеороликів «Нік  Вуйчич про булінг» для учнів 1,2,3-го курсів 1 семестр голова МО

кл. керівників,

заст. директора з НВР

 

 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Розробити і затвердити план санітарно-просвітницької роботи з учнями на рік вересень фельдшер, психолог,

соц. педагог

 
2 Оновити санітарні куточки медикаментами в майстернях, гуртожитку

плакатами

з 03.09.18

постійно

фельдшер  
3 Оновити куточки наркопосту в гуртожитку та кабінеті фельдшера вересень фельдшер  
4 Проводити рейди, перевірки санітарно — гігієнічного стану навчального корпусу, аудиторій, майстерень, кімнат  мешканців гуртожитку упродовж року члени наркопосту  

 

5 Скласти списки учнів, схильних до вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв жовтень психолог,

соц. педагог

 
6 Запрошувати на зустрічі з учнями лікарів СЕС, лікаря нарколога, венеролога упродовж

року

фельдшер  
7 Проводити інструктаж з робітниками, яких прийняли на роботу в училище з питань санітарії та гігієни упродовж

року

фельдшер  

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Приймати участь у міських  спартакіадах серед допризовної молоді упродовж року викладачі ДПЮ, керівник фіз. виховання  
2 Проводити зустрічі учнів з ветеранами армії і флоту, військовослужбовцями ЗСУ, учасниками АТО упродовж року керівник фіз. виховання  
3 Приймати участь у проводах в армію юнаків міста та випускників училища упродовж року викладачі ДПЮ  
4 Організація і проведення припису юнаків до військкомату січень викладачі ДПЮ  
5 Надання благодійної допомоги (перукарські послуги) учасникам АТО та Другої світової війни лютий, травень кафедра перукарів  
6 Проведення святкових заходів

—    День ЗСУ

—    День Великої Перемоги над фашизмом у Європі

грудень,

травень

адміністрація, керівник вокально-хорового гуртка  
7 Проведення військово-спортивної гри «Козацькі розваги» жовтень керівник фіз. виховання  
8 Організація зустрічей учнів з представниками військкомату 2 семестр заст. директора

З НВР

 
9 Організація і проведення з юнаками навчальних стрільб із автомату травень військкомат, викладачі ДПЮ  
10 Співпраця з ГО «УБД та ветеранів АТО» Біла стріла» упродовж року заст. директора

з НВР

 

 

11 У кабінеті історії України організувати виставку «Війна на сході України» упродовж року заст. директора

з НВР,

Подольська В.В.

 
12 Прибирання пам’ятників вересень, жовтень, квітень, травень заст. директора

з НВР

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Назва заходу Дата Відповідальні Прим.
1. Озеленення території навчального закладу вересень, травень адміністрація,

пед. працівники

 
2. Акція зі збору використаних батарейок упродовж року керівники груп  
3. Години спілкування до:

—      Міжнародного день відмови від паління

—     Міжнародного Дня лісів

—     Дня Чорнобильської трагедії (Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф)

—     Дня Землі

 

листопад

 

березень

квітень

 

 

квітень

керівники груп  
4. Виставка плакатів, стіннівок Я хочу жити в чистому місті (селі)» березень керівники груп  
5. Екологічний захід до Всесвітнього дня Землі квітень адміністрація,

пед. працівники

 

 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ 

Назва заходу Дата Відповідальні Прим.
1. Оформити соціальні паспорти груп вересень соціальний педагог  
2. Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування вересень соціальний педагог  
3. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень (за окремими планами) упродовж року соціальний педагог  

 РОБОТА З БАТЬКАМИ (РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ) 

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1. Загальноучилищні батьківські збори вересень

січень

адміністрація,

пед. працівники

 
2. Зустріч батьків із соціальним педагогом, психологом та юристом училища березень адміністрація,

пед. працівники

 
3. Запрошувати батьків в училище на заняття та святкові заходи упродовж року заст. директора

з НВР

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
 

1

Обновити стенди на спортивну тематику вересень

жовтень

керівник

фіз. виховання

 
2 Розробити і затвердити план спортивно-масової роботи  на 2018-2019н.р. вересень керівник

фіз. виховання

 
3 Скласти і затвердити список необхідного інвентарю вересень керівник

фіз. виховання

 
4 Організувати роботу спортивних секцій. Підготувати відповідний проект наказу вересень керівник

фіз. виховання

 

 

5 Організувати і проводити заняття з учнями спец. медичної групи жовтень керівник

фіз. виховання

 
6 Приймати участь у міських спортивних змаганнях серед учнівської молоді та в обласних спартакіада серед закладів ПТНЗ постійно  

керівник

фіз. виховання

 
7 Провести перевірку стану викладання фізичної культури училища 2 семестр керівник

фіз. виховання

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Проведення урочистих заходів, викладання предметів, спілкування з учнями проводити на державній мові постійно адміністрація,

пед. працівники

 
2 Формування в учнів потребу на уміння жити в громадському суспільстві, правильну уяву про політичне, економічне становлення України, її духовне відродження постійно адміністрація,

пед. працівники

 
3 Організувати екскурсії учнів:

—  в музей м. Нова Каховка

—  в музей А.Бахути

—  до пам’ятника Т.Г.Шевченка

—  в міську картинну галерею

упродовж року керівники груп,

вихователь

гуртожитку

 
4 Провести виховні заходи в групах до Дня Соборності України січень керівники груп, вихователь гуртожитку  
5 Проведення зустрічей учнів з Козацькою старшиною міста жовтень заст. директора

з НВР

 
6 У бібліотеці училища організувати виставку «Символіка України — історичне надбання народу» 2 семестр бібліотекар  
7 Вивчити напам’ять текст гімну України жовтень адміністрація,

пед. працівники

 
8 Усі урочистості в училищі проводити 3 використанням Державного Гімну і Держаного прапору постійно адміністрація,

пед. працівники

 

КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Прийняти участь в міських заходах, присвячених Дню міста вересень заст. директора

з НВР

 
2 Робота з учнівською молоддю щодо належного зовнішнього вигляду учня НВПУ Упродовж року керівники

груп

 
3 Організувати роботу вокально-хорового гуртка вересень заст.директора

з НВР

 
4 Відвідування учнями Пам’ятних місць міста Упродовж року керівники

груп

 
5 Проводити зустрічі учнів з творчими людьми міста Упродовж року керівники

груп,

вихователь

гуртожитку

 
6 Проводити вечори відпочинку для молоді в училищі та гуртожитку Упродовж року керівники

груп,

вихователі

гуртожитків

 
7 Прийняти участь в обласному конкурсі художньої творчості серед закладів ПТНЗ квітень заст.

директора

з НВР

 
8 Проводити в групах показові позаурочні заходи згідно плану керівник МО кл.керівників,

кл. керівники

 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Запровадити чергування учнів в училищі та гуртожитку щоденно ст. майстри

вихователь

гуртожитку

 
2 Надавати благодійну допомогу учасникам АТО (стрижки, зачіски) упродовж року майстри в/н

кафедри

перукарів

 
3 Залучення учнів будівельного профілю до ремонтно-оздоблювальних робіт в училищі та гуртожитку упродовж року ст. майстер

Мельник М.М.

 
4 Проведення учнями косметичного ремонту кімнат гуртожитку упродовж року вихователь

гуртожитку

 
5 Залучення учнів до благоустрою території училища та міста упродовж року ст. майстри  
6 Проведення конкурсів професійної майстерності серед груп та участь в обласних конкурсах упродовж року ст. майстри  
7 Надання платних послуг населенню учнями на базі перукарської та столярної майстерень упродовж року ст. майстри  
8 Організація діяльності учнівського трудового загону упродовж року ст. майстри  

ЗАГАЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Проводити урочистості, збори, виховні заходи, тематичні лінійки, конференції, вивішувати об’яви до наступних свят:

—       День знань

—       День фізичної культури

—       День працівника освіти

—       День захисників України

—       День української писемності

—       День студента

—       День боротьби з тютюнопалінням

—       День Збройних сил України

—       День учнівського самоврядування

—       День святого Валентина

—       День 8 Березня

—       День Перемоги над фашизмом у Європі

—       День Конституції

—       День незалежності України

 

 

вересень

вересень

жовтень

жовтень

листопад

листопад

листопад

грудень

березень

лютий

березень

травень

 

червень

серпень

заст. директора

з НВР

 
2 Проводити  предметні тижні, показові уроки, Дні відкритих дверей згідно плану заст. директора

з НВР

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Перелік заходів Термін

виконання

Відповідальні

працівники

Прим.
1 Оновити експозицію «НВПУ — навчальний заклад нового типу» 1 семестр адміністрація  
2 Закріпити пед. працівників за школами лютий адміністрація  
3 Участь в обласному заході «Ярмарок професій» згідно плану ЦЗ адміністрація,

центр зайнятості

 
4 Участь у міських заходах згідно

розпоряджень

заст. директора

з НВР

 
5 Пропагувати свій заклад у ЗМІ упродовж  року адміністрація  
6 Виготовлення буклетів (відповідно до професій) березень адміністрація  
7 Подання об’яв до обласної та місцевої преси про прийом учнів в училище березень

квітень

травень

адміністрація  
8 Проводити спортивні змагання з випускниками шкіл міста упродовж року Керівник

фіз. виховання

 
9 Проведення Дня відкритих дверей для випускників міських шкіл березень, квітень заст. директора

з НВР

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930